จง…รัก

Home | Miracles | จง…รัก

“ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา” ‭‭ยอห์น‬ ‭13‬:‭35

คุณอยากอธิษฐาน… ขอพระเจ้าประทานพระทัยอย่างพระองค์ให้กับคุณหรือไม่?

‬ในขณะที่ทำสิ่งยิ่งใหญ่มากมาย พยายามบรรลุผลสำเร็จที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำ ประกาศพระกิตติคุณกับผู้คน หรือสร้างสาวก… คุณจงอย่าลืมที่จะรักด้วย

ถ้าคุณมีความรัก หรืออยู่ในความรักเสมอ สิ่งที่พระเจ้าได้หว่านไว้ในชีวิตของคุณก็จะเกิดผล มากเกินกว่าที่คุณจะคาดคิดได้ 

“แม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆ ที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฆ้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียง” ‭‭1 โครินธ์‬ ‭13‬:‭1‬

อธิษฐานด้วยกันนะคะ “พระเจ้า ในทุกสิ่งที่ลูกทำ ขอพระเจ้าทรงช่วยที่ลูกจะไม่ลืมที่จะรักด้วย เหมือนในพระคำของพระองค์ใน 1 โครินธ์ 13 ที่บอกว่า ถ้าไม่มีความรัก ลูกก็เป็นเหมือนฆ้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียง ขอพระองค์ประทานพระทัยของพระองค์แก่ลูกในวันนี้ ให้ลูกรักเหมือนที่พระองค์รัก ในพระนามพระเยซู เอเมน”

เพลง “ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์

คุณคือการอัศจรรย์

Oil's Autographs-black

พระเจ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

สมัครรับการหนุนใจประจำวัน

เพิ่มเพื่อน

คุณคือการอัศจรรย์